Aanvraag toelaatbaarheidsverklaring VSO

Soms is de ondersteuningsbehoefte van een leerling zodanig dat ouders en school vinden dat het voor de ontwikkeling van  die leerling beter is naar het voortgezet speciaal onderwijs (VSO, cluster 3 of 4) te gaan. Sinds de invoering van Passend Onderwijs  per 1 augustus 2014 is daarvoor een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) van het Samenwerkingsverband VO nodig.  De school  die zorgplicht heeft vraagt deze TLV aan. Dat is de school waar de leerling staat ingeschreven, of waar de leerling schriftelijk is aangemeld. Meer informatie over zorgplicht t.a.v. principes en stroomschema’s kunt u vinden op de website:  http://www.passendonderwijs.nl/brochures/stroomschemas-zorgplicht .

Het bepalen van het verantwoordelijke samenwerkingsverband voor het afgeven van de TLV kan de school zelf. De volgende gegevens zijn dan in ieder geval nodig:

  • Het huisadres waar de leerling staat ingeschreven volgens het GBA op het moment van aanmelden;
  • Indien een leerling al onderwijs volgt: de school waar de leerling staat ingeschreven op het moment van aanmelden en het type onderwijs (regulier/speciaal) wat deze school biedt.

Daarnaast gelden de volgende algemene principes:

  • Wanneer er al eerder een TLV afgegeven is, is het samenwerkingsverband dat de eerdere TLV heeft afgegeven verantwoordelijk voor de ‘herbeoordeling’;
  • Wanneer de leerling overstapt van PO/SBO/SO naar VSO is altijd het samenwerkingsverband VO van de woonplaats van de leerling verantwoordelijk voor afgifte van de TLV.

Het Samenwerkingsverband VO PasVOrm heeft een procedure voor TLV aanvraag opgesteld. Zie hiervoor het document: procedure aanvraag toelaatbaarheidsverklaring. De commissie ATLV is ingesteld om de aanvragen te beoordelen.  Er worden criteria vastgesteld om te bepalen of het VSO voor een leerling de meest passende plek is. Als aan deze voorwaarden wordt voldaan, kan een TLV worden toegekend.

Wilt u een toelaatbaarheidsverklaring aanvragen? Vul dan het formulier Aanvraag en Toekenning TLV VO 2814  in, en mail het naar: atlv@swvpasvorm.nl.

In de checklist vindt u meer informatie over welke documenten u verder moet aanleveren. Een van de belangrijkste documenten hierbij is het zogenaamde groeidocument of OPP. Zie hiervoor het document checklist aanvraag TLV.

 

Documentatie:

 

Comments are closed.