PasVOrm onderwijsvoorziening

Doelgroep

De onderwijsvoorziening is voor leerlingen van 12-18 jaar van scholen van het Samenwerkingsverband PasVOrm die binnen het regulier onderwijs stagneren in hun ontwikkeling en dreigen af te haken. Er is een opvangmogelijkheid voor maximaal 20 leerlingen.

Visie

We werken vanuit de hele context van een leerling. Dat wil zeggen dat zowel het gezin als school en vrije tijd bij iedere leerling meegenomen wordt in de begeleiding. Daarnaast bekijken we het krachtenveld van iedere leerling en gaan we samen op zoek naar de passie en motivatie. Elke leerling kan dirigent van zijn eigen leven worden.

Doel

De doelstelling is om elke leerling inzicht te laten verwerven in wie hij is en wat hij kan.  Wij bieden bij dit proces professionele ondersteuning. Dat geldt ook voor het realiseren van de leer- en ontwikkeldoelen van de leerling. Alles is gericht op een vervolgstap van de leerling richting regulier onderwijs c.q. leer- werktrajecten.

Uitgangspunten

Centraal staat de leerling in zijn ontwikkeling en belangstellingsfeer. De school van herkomst blijft betrokken bij de voortgang van de schoolse ontwikkeling.  De contactpersoon levert een bijdrage aan de intake en de tussenevaluaties. Vakdocenten leveren de boeken, planners en proefwerken voor elke leerling.

Werkwijze

Er wordt gewerkt vanuit een positieve grondhouding gebaseerd op wat wèl aanwezig is bij de leerling. Er wordt bij iedere leerling in principe een intelligentietest gedaan om te zien welke leerstrategie het beste bij hem/haar past.

De gehele dag door wordt feedback geleverd naar de leerling door te benoemen wat we zien en horen. De leerling wordt continu uitgenodigd te reflecteren op gedrag en gemaakte keuzes. Hierdoor worden leerlingen zich meer bewust van hun gedrag (oorzaak-gevolg) en leren zij hun gedachten verwoorden.

De leerling werkt ’s ochtends aan zijn schoolwerk en ’s middags aan groeps- en passieactiviteiten.

Iedere leerling heeft zijn eigen programma. Dit vraagt van maatwerk.

Er zijn volop mogelijkheden tot oriëntatie op een beroepkeuze/ het opdoen van werkervaring d.m.v. stages. Gezien het cruciale belang van een goede afstemming bij een contextuele aanpak wordt nauw samengewerkt met ouders/verzorgers. Onderdeel daarvan is het huisbezoek. Ook initiatieven van ouder(s )/verzorger(s) voor contact worden op prijs gesteld.

Pedagogisch klimaat

Het begeleidingsteam probeert samen met de leerlingen een veilige omgeving te creëren door open communicatie met ruimte voor wederzijdse uitleg en bespiegeling. Iedereen mag zijn hoe hij/ zij is en daarvoor is respect. Elke leerling weet dat iedereen om een bepaalde reden bij de voorziening zit en dat schept al een band. Vanuit een ‘overlegcultuur’ proberen we machtsstrijd te vermijden of er beter mee om te leren gaan. Iedereen maakt fouten en daar zijn we naar de leerling en ouders/verzorgers open in. Om er vervolgens met elkaar van te leren, zoals het in een goed leerklimaat hoort.

 

Drie kernelementen: kenmerken van de doelgroep:

  • Te plaatsen leerlingen vertonen gedragsproblemen/grensoverschrijdend of ontspoord gedrag. Concrete voorbeelden: verbale en/of fysieke agressie, opstandig gedrag, dreigen, verstorend gedrag in de les, autoriteitsproblemen, onvoldoende bereidheid zich aan regels en afspraken te houden.
  • Te plaatsen leerlingen vertonen problemen gerelateerd aan de eigen schoolloopbaan en het onderwijs. Concrete voorbeelden: geen motivatie voor schoolwerk, slechte leerresultaten, ontbrekende leervoorwaarden, dreigende stagnatie of uitval, problematisch verzuim, geschorste of verwijderde leerlingen, leerlingen die mogelijk niet op hun plaats zijn in het reguliere VO.
  • Schoolgerelateerde factoren (kenmerken school). Concrete voorbeelden: er zijn op school forse problemen met de leerling, waardoor een onveilige situatie ontstaat, de zorg die op school kan worden geboden schiet tekort (‘de problemen gaan de draagkracht van de school te boven’), de school heeft vermoedens, en heeft meer inzicht nodig in de problematiek van de jongere.
  • In de tijdelijke opvangvoorziening Scala worden jongeren opgevangen van verschillende leeftijden uit alle vo sectoren, van praktijkonderwijs tot vwo.

Voor de werkwijze met betrekking tot een aanmelding voor PasVOrm, zie: Stappenplan-plaatsing-PasVOrm-Onderwijs.pdf

 

Zie voor verdere informatie:

www.nji.nl

Via de ATLV commissie zijn er korte lijnen met gemeenten en andere betrokken hulpverlenende of zorginstellingen, zoals Jeugdzorg, maatschappelijk werk, GGZ, leerplicht, e.d.

 

Comments are closed.