Zorg & begeleiding vanuit het Samenwerkingsverband

Onze missie is samen te werken voor een optimale ontwikkeling van jongeren vanuit de eigen kracht. Met een heldere visie op weg naar een meer preventieve manier van werken. Anders denken & doen, om zo eigen kracht, kennis en kunde met die van anderen te verbinden. Hierbij gaan we uit van de 11 punten die we in 3.3. hebben geformuleerd.

 

1.     Organisatie Samenwerkingsverband

 

Onderwijslocaties

Het onderwijs wordt verzorgd op zestien betrokken scholen c.q. locaties, waarvan

  • twee praktijkscholen c.q. locaties
  • zeven vmbo scholen/locaties die leerwegondersteuning bieden
  • twee vmbo-t scholen/locaties
  • vier vmbo-t/havo/vwo-scholen/locaties
  • één gymnasium

 

Daarnaast hebben we de Reboundvoorziening, waar we in samenwerking met het RMPI (nu Yulius) leerlingen opvangen die – tijdelijk – niet in het regulier op hun plaats zijn.

 

Stichtingsvorm en Centrale Dienst

De stichting Samenwerkingsverband voor de regio Gorinchem wil serieus werk maken van een goede samenwerking tussen de aangesloten scholen. De stichting streeft naar een passende vorm van onderwijs en begeleiding voor alle leerlingen in onze regio. Hiervoor werken we samen met andere kern- en ketenpartners op het gebied van onderwijs, zorg en jeugd. De stichting houdt een – nu nog lege – Centrale Dienst in stand.

 

Bestuur Samenwerkingsverband

Het bestuur is binnen het Samenwerkingsverband het orgaan waar de beslissingen worden genomen, mede op basis van adviezen van de directeur/coördinator en de PCL. Het bestuur is gemandateerd door de besturen van de scholen. De coördinator is adviseur in dit bestuur. Voor de statuten van het Samenwerkingsverband verwijzen we naar de website.

 

Zorgadviesteams, ZAT

Op elke school van het Samenwerkingsverband is een zorgteam/ZAT actief. Dit team coördineert de activiteiten rondom de zorg op school. Deze ZAT’s hebben wel per school een verschillende taak, afhankelijk van keuzes en cultuur van de school. Structuur en coördinatie van de zorg staat beschreven in de lokale zorgplannen van de 16 scholen. Zie hiervoor de website van de betreffende scholen. O.a. voor de verbinding met het CJG participeren leerplicht en schoolmaatschappelijk werk in de ZAT’s.

 

PCL

De PCL is in het Samenwerkingsverband de spil van de activiteiten. De PCL initieert beleid en werkt het uit in goed overleg met het bestuur. Iedere school/locatie levert een afgevaardigde, lees: zorgcoördinator in de PCL. Door de grootte van de PCL (20 of meer) met vertegenwoordigers van 16 scholen, orthopedagoog, coördinator Rebound en coördinatoren van het vso en het mbo blijkt het moeilijk om over individuele leerlingen te vergaderen.

Daarom hebben we de vergaderstructuur aangepast. Beleidsonderwerpen worden vaak in werkgroepen voorbereid en we hebben een vergadercyclus waarbij zowel vaste als wisselend thema’s aan de orde komen. Regelmatig worden deskundigen uitgenodigd om de deskundigheid van de leden te vergroten.

Ook is de PCL de plaats waar we met de eerder genoemde kern- en ketenpartners spreken over actuele thema’s (Passend Onderwijs, VSV, Plusvoorziening, aansluiting po-vo, e.d.) en de ervaringen in de uitvoeringspraktijk op de scholen (ZAT).

 

Kleine PCL

Vanwege de effectiviteit worden individuele leerlingen besproken in “De Kleine PCL”. Deze KPCL bestaat uit een vaste kern: de coördinator van het Samenwerkingsverband, de coördinator van de Rebound en een orthopedagoge van het Samenwerkingsverband die voor de Rebound werkt. Daarnaast participeert steeds een wisselende zorgcoördinator vanuit de PCL. Zodoende benutten we de expertise van deze zorgcoördinatoren en werken we tegelijkertijd aan het vergroten van deskundigheid en betrokkenheid. Aan het KPCL-overleg neemt ook een vertegenwoordiger van Bureau Jeugdzorg deel. Daarnaast kan ook een beroep worden gedaan op een vertegen-woordiger van Bureau leerplicht en voortijdig schoolverlaters.

Een leerling dient eerst in het ZAT van de aanmeldende school besproken te zijn. Belangrijk is dat ook leerling en ouders op zorgvuldige wijze bij deze procedure worden betrokken. De aanmeldende school i.c. zorgcoördinator (en/of mentor) licht de hulpvraag in de KPCL toe. Na bespreking in de KPCL volgt een advies namens de hele PCL.

Voor het reglement waarin taken en functies, verantwoordelijkheden, bekostiging en privacy zijn beschreven zie de website.

 

Rebound/Op De Rails

Sinds januari 2006 hebben we deze voorziening als tijdelijke opvang voor leerlingen bij wie het niet lukt in het reguliere voortgezet onderwijs. Bij Rebound gaat het om “gedragsmoeilijke leerlingen die in het vo grensoverschrijdend gedrag vertonen.” Daarnaast is er een apart traject “Op De Rails” dat probeert jongeren zicht te bieden op een toekomst waarin leren een onderdeel is. Leren is niet het vullen van een vat met kennis, maar meer het aansteken van een vuurtje, is de slogan waarmee we jongeren proberen te enthousiasmeren en ze op een goed spoor proberen te krijgen.

 

Gemeenten

Gemeenten hebben t.a.v. Jeugdbeleid/Jeugdzorg een bestuurlijke regiefunctie. Voor Gorinchem en Leerdam was er een stuurgroep zorg met een uitvoerings- en regierol voor het Samenwerkingsverband vo. De ontwikkelingen op dit terrein worden gecentreerd rondom het CJG. Het Team Jeugd & Gezin (TJG) in de Gemeenten Werkendam en Woudrichem fungeert als een bovenschools ZAT. Ook dit jaar zetten we ons intensief in voor de ontwikkelingen in het kader van het Centrum voor Jeugd en Gezin in werkgroepen Back- en Front Office, communicatie, projectgroep en stuurgroep.

 

Centrum voor Jeugd & Gezin (CJG)

Door de wekelijkse bijeenkomsten van de KPCL en de adequate samenwerking tussen de partners worden veel zaken al in de KPCL geregeld en afgestemd. Er zijn afspraken over het gebruik van het meldsysteem Zorg voor jeugd. In het jeugdzorgcentrum (nu Backoffice CJG) zijn afspraken gemaakt door de kern- en ketenpartners om te borgen dat effectieve hulp wordt geboden. Dat er regie, eigenaarschap en afstemming is. Het beleid is gericht op een integrale manier van werken t.b.v. kind en gezin.

De ontwikkelingen op dit terrein baren ons wel zorgen, ondanks een door alle partijen ondertekend convenant. Regie lijkt te ontbreken en het duurt allemaal erg lang. De realiteit is anders dan de mooie woorden die soms gesproken zijn/worden over samenwerking.

 

Comments are closed.