Missie

Op basis van eigen kracht samenwerken aan optimale ontwikkeling.

De scholen van het Samenwerkingsverband streven naar een passende onderwijsplek voor iedere leerling. We willen elke leerling de kans bieden de eigen talenten optimaal te ontplooien. Zodanig dat een ieder met als bagage een goed gevulde rugzak (kennis, ervaring, competenties) en een passend diploma, actief zijn reis kan vervolgen in de maatschappij.

 

Visie op zorg & begeleiding

Het belangrijkste doel van het Samenwerkingsverband is ontleend aan de Wet op het Voortgezet Onderwijs, artikel 10h: ‘De bevoegde gezagsorganen in een Samenwerkings-verband dragen gezamenlijk zorg voor een toereikende organisatie en deskundige ondersteuning van het onderwijs voor leerlingen voor wie een orthopedagogische en orthodidactische benadering is geboden, alsmede voor overdracht van deskundigheid op dit gebied tussen de scholen in het Samenwerkingsverband.’

 

Het Samenwerkingsverband (SWV) vo 41.1. Gorinchem e.o. wil serieus werk maken van die gezamenlijke verantwoordelijkheid voor een goede begeleiding van al onze leerlingen. Met het voorvoegsel “ortho” zitten we al snel in de probleemhoek en ook het begrip “zorg” duidt daarop. We spreken voorlopig nog van “zorg & begeleiding”, in de meest brede betekenis en met de nadruk op begeleiding.

 

We streven ernaar dat alle disciplines een bijdrage leveren om ervoor te zorgen dat iedere leerling op zijn/haar niveau een volwaardig lid van de maatschappij kan worden. We hebben als Samenwerkingsverband vo een schakelpositie tussen primair onderwijs (de WSNS verbanden) en de kwalificatiestructuur van het MBO. We zetten ons in voor een doorgaande lijn wat zorg & begeleiding betreft. We proberen hiertoe effectieve verbindingen te leggen met de verschillende partners uit regulier en speciaal onderwijs, uit jeugdzorg en jeugdhulpverlening, uit overheden en ondersteunende instellingen.

 

We werken nauw samen met deze kern- en ketenpartners voor het realiseren van een dekkend netwerk. Liefst ‘thuisnabij’, zodat we in staat zijn voor iedere leerling in onze regio een passende vorm van onderwijs te kunnen bieden. Niemand tussen wal en schip, maar iedereen op een spoor dat leidt naar minimaal het bereiken van de kwalificatie-structuur of de arbeidsmarkt.

 

Als Samenwerkingsverband zijn we katalysator en kartrekker in dit proces, onder meer door het realiseren van een Veldinitiatief. Daartoe wordt op bestuurlijk niveau samengewerkt in een Bestuurlijk Platform Passend Onderwijs. Op management- en uitvoerend niveau participeren alle sectoren in een projectgroep Passend Onderwijs.

 

Het bestuur van het Samenwerkingsverband stuurt op ‘integrale kwaliteitszorg’, gebaseerd op de deelname van al haar medewerkers op de scholen van het Samenwerkingsverband. Kwaliteit van zorg en begeleiding op korte en lange termijn door een systeem waarin de leerling centraal staat. Bij de hulpvraag van de leerling wordt nadrukkelijk gekeken naar de context, waarin ouders en leraren een cruciale rol spelen.

 

Het integrale aspect is ook van belang wat het proces betreft: het totaal van activiteiten en beslissingen die tot doel hebben het kwaliteitsniveau vast te stellen, te bereiken en te behouden en wat daarvoor nodig is aan methoden en middelen. Een cyclus (waarnemen, begrijpen, plannen, realiseren) beginnend op ‘de werkvloer’, in de klas met de leerling en de leraar en doorlopend van zorgcoördinator tot aan het bestuur van het Samenwerkingsverband toe.

 

Het accent ligt daarbij op het versterken van de kwaliteit van het primaire proces. Hoe sterker en beter toegerust de man/vrouw voor de klas is, hoe beter. Een dergelijke kwaliteitsimpuls vergt een flinke investering in de professionaliteit van de leraar, een manier van kijken naar leerlingen waarbij de onderwijs/zorg/begeleidingsbehoeften en mogelijkheden centraal staan. We streven naar een resultaatgerichte aanpak waarbij het gaat om het leerproces en de ontwikkeling van de leerling.

Uiteindelijk doel is passend onderwijs en passende zorg & begeleiding te kunnen bieden voor alle leerlingen in ons Samenwerkingsverband.

 

Wij zetten in op een omslag van ‘curatief naar preventief’ en van probleemgericht naar oplossingsgericht denken en doen en naar ‘handelingsgericht denken en doen’.

Hoe dat er precies komt uit te zien, zal de komende jaren vorm krijgen.

 

Deze ontwikkeling is in het primair onderwijs al ingezet en onze vo scholen zullen daarbij zo goed mogelijk proberen aan te sluiten. Dat betekent uitgaan en benutten van de kracht van mensen (leerlingen, ouders en leraren) en zoeken naar kansen en mogelijkheden. Door een meer preventief karakter van ons denken en werken, van wat we willen weten en diagnosticeren, maken we ons inziens een enorme kwaliteitsslag op het terrein van geïntegreerde zorg & begeleiding.

 

Geïntegreerde zorg & begeleiding voor iedere leerling dus, van leraar, mentor, coach tot aan de externe hulpverlening. Het welbevinden en de ontwikkeling van de leerling is een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid. Mocht dit ondanks de inzet van leraren, mentoren en anderen in het gedrang komen, dan kijken we via het Samenwerkings-verband of we voor die leerling binnen ons Samenwerkingsverband of in ieder geval zo nabij mogelijk een vorm van passend onderwijs kunnen bieden. We beseffen dat er waarschijnlijk altijd bepaalde leerlingen zullen blijven die een bijzondere vorm van zorg & begeleiding nodig zullen hebben die niet in een reguliere setting te bieden valt.

 

Als Samenwerkingsverband kunnen we op vele terreinen een beroep doen op specifieke expertise die we al zelf ‘in huis’ of nabij hebben, van leerproblemen- en stoornissen (lezen, taal, rekenen), van gedragsproblemen- en stoornissen (ADHD, NLD), tot (al dan niet meervoudige) ontwikkelingsstoornissen (PDD NOS, autistische spectrum). Indien nodig zoeken we naar aanvullende expertise, zodat we onze dienstverlening kunnen optimaliseren.

 

Naast zorg & begeleiding van PRO- en LWOO- leerlingen bieden we ook hulp aan die leerlingen die geen indicatiestelling PRO en LWOO hebben. Onze visie is gericht op het stimuleren van gezamenlijk zorg & begeleidingsbeleid in het Samenwerkingsverband. We willen iedere leerling maatwerk bieden, want dat is voor ons de betekenis van ‘Passend Onderwijs.’ Onderdeel van dat maatwerk kan een specifieke orthopedagogische- en orthodidactische benadering zijn.

 

We stellen kwaliteiteisen aan leraren, mentoren, zorgcoördinatoren, zorg- en adviesteams (ZAT’s) en externe professionals. Deze eisen zullen dus in het zorgbeleid van de verschillende scholen/locaties verwerkt moeten worden.

 

Zoals gezegd willen we de komende jaren onze focus verleggen naar het preventief handelen, planmatig werken en handelingsgericht werken en diagnosticeren.

De wereld van ‘onderwijs & zorg’ is veelal nog gericht op de curatieve kant. Dit is mede een gevolg van het overheersende medische model denken en het hanteren van de ‘slagboomdiagnostiek’. Dit is wel verklaarbaar omdat financiering van specialistische hulp gekoppeld is aan indicatiecriteria en classificatiesystemen.

De omslag naar een andere manier van denken en doen zal zeker een flinke tijd vergen. De concrete stappen daartoe zullen we jaarlijks in ons activiteitenplan aangeven.

 

Het is inmiddels gebleken dat onze Reboundvoorziening in een grote behoefte voorziet. Voor veel jongeren heeft deze ‘tijdelijke’ voorziening uitkomst geboden. We hebben hen hiermee een passende vorm van onderwijs kunnen bieden. We willen de opvang- en schakelfunctie van deze voorziening versterken.

De expertise van de Rebound medewerkers kan ook worden ingezet in de vorm van Preventief Ambulante Begeleiding en na terugkeer van de Rebound naar de school van herkomst ook in de vorm van Ambulante Begeleiding. Deze ondersteuning kan ingezet worden voor zowel de jongere zelf, als voor ouders, leraren en teams.

 

In ons activiteitenplan geven we aan welke concrete accenten we het komende jaar willen leggen. Dit activiteitenplan is een uitwerking van het zorgplan en de beleidsvisie voor de komende jaren.

 

Uitgangspunten

 1. Het efficiënt gebruik maken van de middelen door eenduidige aansturing.
 2. Het aanbieden van een totaalpakket aan zorg & begeleiding voor de regio.
 3. Het waarborgen van een basis aan zorg & begeleiding op de verschillende scholen door gezamenlijke afspraken.
 4. Het samenwerken binnen het Samenwerkingsverband is voorwaarde om te komen tot kwaliteit van zorg & begeleiding.
 5. Het inventariseren en benutten van de al aanwezige knowhow/expertise op de verschillende scholen.
 6. Het initiëren van professionalisering van leraren, mentoren en zorgcoördinatoren.
 7. Het zich gezamenlijk inspannen om voor leerlingen een passende onderwijsplek te vinden.
 8. Het weghalen van onnodige drempels/bureaucratie voor leerlingen, ouders en scholen.
 9. Het versterken van de positie van het Samenwerkingsverband in regionale onderwijs- en zorgnetwerken en in overlegorganen met essentiële externe partners, zoals overheden.
 10. Het besturen op hoofdlijnen en sturen op kwaliteit.
 11. Het beleidsmatig en planmatig werken m.b.v. een cyclisch zorgplan met daarin kengetallen, actieplannen en evaluaties.

 

 

 

Comments are closed.