Klachten, bezwaar en beroep

Hoewel alle partijen die betrokken zijn bij de uitvoering van Passend Onderwijs (de scholen, het samenwerkingsverband en de ouders) het doel hebben om te handelen in het belang van de leerling, kan er toch wel eens iets mis gaan. Voor die situaties zijn procedures nodig om een klacht in te dienen, bezwaar te maken of in beroep te gaan. Van belang is om klachten zoveel mogelijk te voorkomen.

Het voorkomen van klachten of geschillen begint met goede communicatie. Als ouders betrokken worden bij een aanvraag voor extra ondersteuning, als zij weten hoe de ondersteuning wordt ingericht en wat zij op dat punt wel en niet van de school mogen verwachten, kan dat veel misverstanden in een later stadium voorkomen. Ook is het belangrijk dat scholen aan elkaar en andere professionals duidelijk maken welke ondersteuningsmogelijkheden zij kunnen bieden aan leerlingen. Binnen de scholen en het SWV worden de beslissingen over ondersteuning zorgvuldig genomen. De regels waarlangs besluitvorming plaatsvindt zijn zo duidelijk en transparant mogelijk geformuleerd. Dit betekent echter niet dat beslissingen altijd geaccepteerd worden. Soms is de beslissing voor betrokkenen onverwacht of teleurstellend, mogelijk begrijpt een betrokkene niet waarom een beslissing zo is genomen of is er verschil van mening over de strekking van het besluit. In zo’n situatie kan goede communicatie het verschil maken tussen acceptatie en escalatie. Een goed gesprek kan veel verduidelijken. Het helpt als betrokkenen serieus worden genomen en dat de tijd wordt genomen om een besluit toe te lichten. Uiteindelijk heeft iedereen hetzelfde doel voor ogen: de beste ondersteuning organiseren voor de leerling. Tijdens een goed gesprek kan er wellicht meer begrip en acceptatie ontstaan of kan de school of het SWV besluiten dat een andere oplossing beter is. Als het niet lukt om een meningsverschil zelf op te lossen, kan het helpen als een derde partij bemiddelt of advies geeft zoals bijvoorbeeld de onderwijsconsulenten.

De onderwijsconsulenten vormen een organisatie die is ingesteld door de minister van OCW. Zij adviseren en begeleiden ouders en scholen wanneer de schoolplaatsing van een leerling die extra ondersteuning nodig heeft, problemen oplevert of moeizaam verloopt. Het Bureau Onderwijsconsulenten staat open voor ouders, scholen en andere organisaties en er zijn geen kosten aan verbonden.

De klachtencommissie van PasVOrm behandelt en onderzoekt uitsluitend klachten over de uitvoering van de taken van het samenwerkingsverband. Het gaat hierbij om klachten waarbij betrokkenen van mening zijn dat PasVOrm zich niet dienstverlenend heeft opgesteld of niet goed heeft gecommuniceerd over werkwijzen, routes, producten of procedures. Wij geven daar een paar voorbeelden van:

* U bent niet tevreden over de manier waarop u te woord bent gestaan;

* U bent niet tevreden over de wijze waarop u bent geïnformeerd over de procedure voor het aanvragen van extra ondersteuning;

U kunt hiervoor het klachtenformulier gebruiken dat te vinden is op de website van het samenwerkingsverband.

Het samenwerkingsverband beslist of een leerling toelaatbaar is tot een school voor voortgezet speciaal onderwijs, LWOO of pro. In deze commissie hebben een orthopedagoog en minimaal twee andere deskundigen zitting. De Commissie heeft een –mede door ouders ondertekend- verzoek ontvangen om een besluit te nemen over de afgifte van een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) Als ouders of school het niet eens zijn met het besluit van de ATLV commissie, kunnen zij een bezwaar indienen bij de adviescommissie bezwaarschriften van het samenwerkingsverband PasVOrm. Samenwerkingsverband.

Op de website van het samenwerkingsverband zij de reglementen van de klachten procedure en het reglement van de adviescommissie bezwaarschriften te vinden.

Mocht u vragen hebben dan kunt u contact opnemen met het samenwerkingsverband.

Documenten:

20160131_klachtenprocedure_versie-0-3

20151102_reglement-adviescommissie-bezwaarschriften_versie-0-2

 

 

 

Comments are closed.