Samenwerkingsverband VO 28.14 Passend Onderwijs Gorinchem e.o. heeft van de belastingdienst de beschikking gekregen om als algemeen nut beogende instelling (ANBI) te worden aangemerkt.

 

Algemeen

Statutaire naam: Stichting Samenwerkingsverband VO Passend Onderwijs Gorinchem e.o.

RSIN/fiscaal nummer: 853346501

BRIN nummer: VO2814

 

Contactgegevens

Telefoonnummer: 0183-660641

E-mailadres: info@swvvogorinchem.nl

Website: http://www.samenwerkingsverbandgorinchem.nl

Postadres: Postbus 456

4200 AL Gorinchem

Bezoekadres: Herman de Ruyterstraat 30

4206 ZM Gorinchem

 

Doelstelling

Missie en visie
In het Samenwerkingsverband passend onderwijs VO Gorinchem e.o. realiseren we met elkaar het meest passende onderwijs voor elke leerling in onze regio. We werken vanuit zes uitgangspunten. De “zes V’s”: veiligheid, verantwoordelijkheid, vertrouwen, vakmanschap, variatie en verbinding.

Doelstellingen
De scholen die participeren in het samenwerkingsverband hebben in de afgelopen jaren al veel bereikt in het organiseren en realiseren van extra ondersteuning voor leerlingen die dit nodig hebben. Dit blijkt bijvoorbeeld uit de relatief lage deelnamepercentages aan VSO, LGF, LWOO en PrO. De invoering van passend onderwijs betekent voor ons daarom geen radicale koerswijziging. De wereld hoeft op 1 augustus 2014 niet op z’n kop. Maar passend onderwijs biedt ook onze regio nieuwe mogelijkheden en verantwoordelijkheden. Daarom zijn we al sinds 2013 bezig de stelselwijzing passend onderwijs te benutten om zaken anders en waar mogelijk beter te gaan organiseren.
De volgende resultaten willen we komende jaren gaan bereiken:
– verdere professionalisering van personeelsleden,
– de aansturing van ambulant begeleiders gefaseerd onder regie van het samenwerkingsverband brengen.
– verdere versterking van de samenwerking binnen het samenwerkingsverband tussen de scholen onderling, alsmede tussen de scholen en het samenwerkingsverband,
– het goed uitvoeren van de Ondersteuningsprofielen van de scholen,
– het verder uitwerken en concretiseren van het aanbod voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben,
– het verder opbouwen en uitbouwen van de samenwerking met de gemeenten en de CJG’s, zodat de transitie in de Jeugdzorg en de invoering van passend onderwijs met elkaar sporen en elkaar ondersteunen,
– in samenwerking met het voortgezet speciaal onderwijs onderzoeken of thuisnabijere vormen van onderwijs mogelijk zijn, met name voor leerlingen met psychische stoornissen en/of gedragsproblemen, – stabilisatie van het verwijzingspercentage naar het VSO, – het beschikbaar hebben van een gespecialiseerde bovenschoolse voorziening in centrumgemeente Gorinchem,
– het delen en verbreden van binnen het SWV aanwezig expertise (expertiseteam),
– een soepele overgang van leerlingen van PO naar VO,
– een efficiënte organisatie van alle secundaire processen, zodat de beschikbare middelen maximaal kunnen worden ingezet voor de ondersteuning van leerlingen.

De scholen binnen het samenwerkingsverband zien ouders als belangrijke en volwaardige partners, die zij graag bij de schoolloopbaan van hun kind(eren) betrekken, in het bijzonder de ouders van leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften. Schoolbesturen en hun scholen zijn binnen het nieuwe stelsel passend onderwijs op bepaalde terreinen niet meer volledig autonoom. Zij zijn gebonden aan binnen het samenwerkingsverband gemaakte – en in het Ondersteuningsplan verwoorde – afspraken. Deze gedeelde verantwoordelijkheid leidt er niet toe dat ouders van het kastje naar de muur gestuurd kunnen worden. De Zorgplicht berust bij de school en haar bestuur.

 

Actueel Beleidsplan

Download het beleidsplan: Ondersteuningsplan versie 2.1

 

Verslaglegging

Verslaglegging Jaarverslag: het jaarverslag (over 2015) is per oktober 2016 beschikbaar

Download het financieel jaarverslag: 21663-01-03-jaarrekening-2015-versie-2016-06-30

 

Samenstelling Toezichthoudend Bestuur

De heer G. van der Beek (voorzitter)

De heer A. Smits (vice-voorzitter/secretaris)

De Heer B.J. Kollmer (bestuurslid)

Mevrouw Y. Ouwens (bestuurslid)

De heer H.M.J. Mackloet (bestuurslid)

Mevrouw K. Kleine (uitvoerend bestuurder samenwerkingsverband)

Mevrouw M. Baan (bestuurslid)

De heer J. Bijlstra (bestuurslid)

Mevrouw M.W.P. de Heide (bestuurslid)

 

Beloning

Beloningsbeleid toezichthoudend bestuur: niet van toepassing

Beloningsbeleid uitvoerend bestuurder, directeur en medewerkers: conform CAO Voortgezet Onderwijs

Bonusregeling: niet van toepassing

 

Comments are closed.